MALATYA KULUNCAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim Okulları 85 Ton Kömür Alım İhalesi

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7
     
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 135.238,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM OKULLARI 70 TON KALORİFER VE 15 TON SOBALIK TORBALI KÖMÜR ALIMI

KULUNCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM OKULLARI 70 TON KALORİFER VE 15 TON SOBALIK TORBALI KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/417904
1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAH. CUMHURİYET ALANI NO: 63 44760 KULUNCAK/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4226812206 - 4226812207
c) Elektronik Posta Adresi : kuluncak44@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018/2019 eğitim öğretim yılı için temel eğitim okullarına torbalanmış 15 ton sobalık ceviz ve 70 ton kalorifer için portakal linyit kömür alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik şartnamede belirtilen Aşağı Selimli İlkokulu Aşağı Sultanlı İlkokulu, Yukarı Sultanlı İlkokulu, Sofular İlkokulu, Kızılhisar İlk-Ortaokulu, İlisuluk Şehit Yalçın Gürbüz İlk-Ortaokulu, Sofular Ortaokulu, Şehit Ümit Akbulut İlkokulu ve Celal Yenitur Ortaokulu depolarına işçilik yükleniciye ait olmak üzere istiflenecektir.
c) Teslim tarihi : teslimat tarihleri idare tarafından değiştirilebilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstiklal Mahallesi Cumhuriyet alanı No 63 Kuluncak/Malatya
b) Tarihi ve saati : 28.08.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Perakende katı yakıt satış yetki belgesi veya bayi ruhsat belgesi istenilecektir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Satıcı veya üretici firma TS EN İSO 9001, TSE İSO 9002, İSO 9001, İSO 9002, AQAP 110, AQAP 120 Kalite Güvence Belgelerinden birine veya TSE Belgesine sahip olacak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KULUNCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstiklal Mahallesi Cumhuriyet alanı No 63 Kuluncak/Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İstiklal Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No 63 Kuluncak/MALATYA - 0 422 681 22 06

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.